TWITTER FACEBOOK
| | | |

Farkındalık, Kurumsal Aidiyet ve Mevzuat Eğitimleri

Genel Bilgi

Kuruluşumuzca, mahalli idarelere yönelik olarak kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu eğitim seminerlerimiz, kurum bazlı Hizmet İçi Eğitim şeklide olabildiği gibi; birçok kurum personelinin bir arada bulunduğu toplu eğitim seminerleri şeklinde de olabilmektedir.

Kurum içi Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin en önemli özelliği, sadece bir kurumun personeline yönelik olarak yürütülmesi, katılımın aynı kurumdan olması nedeniyle kurumsal işleyişin de değerlendirilmesine imkan tanıması ve konu üzerinde daha fazla yoğunlaşılabilmesini sağlaması olarak kendini göstermektedir.

Bu eğitimler, kurumların talepleri doğrultusunda yapılan programlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Gerek Kurumsal bazlı Hizmet İçi Eğitimlerde ve gerekse Toplu Eğitim Seminerlerinde aşağıdaki konu başlıklarında eğitim hizmetleri yürütülmektedir.

Ancak, özellikle kurum bazlı Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinde kurumların isteği doğrultusunda farklı konularda belirlenmekte, eğitimin süresine ise kurumun ihtiyacına göre birlikte karar verilmektedir.

Bu eğitim seminerleri yapılan çalışmalar sonucunda, idare ile birlikte belirlenen konularda uzman eğitimciler marifetiyle yapılacak eğitimlerdir. Eğitimler sonucunda, yapılan çalışmaları güçlendirecek şekilde ölçme ve değerlendirme yapılabilecektir.

Eğitim Konuları (*)

 1. Mahalli İdareler Mevzuatı

1.1. Belediye Kanunu

1.2. Büyükşehir Belediye Kanunu

1.3. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

1.4. İl Özel İdaresi Kanunu (**)

 1. İnsan Kaynakları

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat

2.2. Norm Kadro Uygulamaları

2.3. Görevde Yükselme Uygulamaları

2.4. Sözleşmeli Personel İstihdamı

2.5. Personel Giderleri Oranının İstihdama Etkisi

2.6. Belediyelerde İstihdama İlişkin Temel Esaslar

 1. İhale Mevzuatı

3.1. 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı Genel Esaslar

3.2. Kamu İhalelerine İlişkin Ortak Hükümler

3.3. Hizmet Alım İhaleleri

3.4. Mal Alım İhaleleri

3.5. Yapım İhaleleri

3.6. Kamu İhale Sözleşmeleri

3.7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

 1. Mali Konular

4.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuat

4.2. Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları

4.3. Taşınır İşlemleri

4.4. Taşınmaz İşlemleri

4.5. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri

 1. Stratejik Yönetim

5.1. Stratejik Planlama

5.2. Kamu Zararları

5.3. Yerel Yönetimlerde İç Kontrol ve Risk Yönetimi

5.4. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

 1. Belediye Gelirleri Mevzuatı

6.1. Belediye Gelirleri Kanunu

6.2. Emlak Vergisi Kanunu

6.3. Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

6.4. KAYSU Uygulamaları

6.5. Alacakların Takip ve Tahsil Usulü

 1. İş ve Sosyal Güvenlik

7.1. 5510 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

7.2. 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat

7.3. İş Sağlığı ve Güvenliği

 1. Zabıta Hizmetleri

8.1. Belediye Zabıta Mevzuatı Uygulamaları

8.2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ve Denetimi

8.3. Kabahatler Kanunu

 1. İmar ve Kamulaştırma

9.1. İmar Mevzuatı

9.2. Kamulaştırma Mevzuatı

 1. Kamu Mühendisliği Eğitim Konuları

10.1. Genel Olarak Kamu Mühendisliği

10.2. Yaklaşık Maliyet Hazırlama Esasları

10.3. Teknik Şartname Hazırlama Esasları

10.4. Hakediş, Hakediş Hazırlanması ve Hakediş Hazırlayanların Sorumlulukları

10.5. Süre Uzatımı Esasları

10.6. Muayene, Kabul ve Kontrol Esasları İle Görevlilerin Sorumlulukları

10.7. Kamu Bina Ve Diğer Kamu Alanları Proje Hazırlama ve İnceleme Esasları

10.8. İşletme Giderleri Açısından Proje Tasarım Zamanında Alınacak Önlemler

10.9. Mimari Proje – Mekanik Ve Elektrik Tesisat Projeleri Uyumluluk Esasları

10.10. Kamu Binaları Enerji Verimliliği Uygulamaları

10.11. Kamu Projelerinin Yangın Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi

10.12. Proje Hazırlamada Bölgesel İklimin Değerlendirilmesi

10.13. Projenin Sahada Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözümleri

10.14. Alt Yapı Projeleri Yapım ve Uygulama Esasları

10.15. Mahal Listesinin Mahiyeti ve Hazırlama Esasları

10.16. Ruhsat Projeleri İnceleme Esasları

 1. Diğer Konular

11.1. Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

11.2. Etkili İletişim ve Beden Dili

11.3. Yerel Yönetimlerde Çatışma, Öfke ve Stres Yönetimi

11.4. Belediyelerde Protokol ve Nezaket Kuralları

11.5. Resmi Yazışma Kuralları

11.6. Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları ve Kamu Etik Kuralları

11.7. Bilgi Edinme Mevzuatı

11.8. Yerel Yönetimlerde Denetim

11.9. Afet Yönetimi

11.10. Yerel Yönetimlerde Liderlik ve Değişim Yönetimi

11.11. Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreci

11.12. Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi

11.13. Temsil Tören ve Ağırlama Giderleri

* Eğitimler, teorik ve mevzuat bilgilerinin sunumunun yanında uygulamalı eğitimlerde söz konusu olmaktadır. Eğitim süreleri, içeriğe ve yürütülecek yönteme göre belirlenmektedir.

** Büyükşehir olan illerdeki eğitimlerde uygulanmaz.

 

GÖSTER